گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

آوا های بهاری

                                                                      رفتی تو مادر   بـــــر داغ دلــــم داغ زدی  رفتــــی تو مادر امــــــــــروز به خا ک ابــــــدی استی تو مادر تو مهــــــــر خود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید

آوا های بهاری

 بدانیم   بــــخــشــکد هــــرزه خــــار بـــــنـــدگـــــــی ها بــــبــو یـــــم عــــــطــــر شـــــاد زنـــــــد گـــی را بـــــیـــــار نــــــــــو ر ســــــــعــــادت  در زمـــــانـــــه  به شــــادی پــــــر زنــــــــــــم بـــــالـــــندگــــی را                   نـــــجـــوا     بـــــــیــــــا  دل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

پرستویی نیامد

        برادر رفتــــی دلـــــها گـــــــریه دارد دل پـــــر  غــصــــه دردا گـریــــه دارد چـــــه میــشــد مــــــردن آدم نمیبود تــو رفـــــتی دیـــده بــــا مـــــا گریه دارد              دوبــاره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

دوبیتی آتش آیی

    آهـــــم گرفــته     شبــــــم  دلگــــیـر هـــوایــم غــم گــرفــتــه ز اشــکـــی  دامــــــنـــم را نــم گــرفـــتــــه  بــه دور مــــا ه کـــشــیــده حـــلـــقـــه غـــم گـــریـــبـــان شـــبـــم آهـــــــــم گـــرفـــتـــه             آزاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

دو بیتی های بهاری

               گریه   که ســــــالهـــــا بستـــــه بودی تار دل را ز دوشـــم می تکــــا نـــــــدی بـــــار دل را رهـــا   مـــیـگشــتم  و بــیگــانـه  میــــکرد قـــــفـــــــس را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 65 بازدید

تیلداش

  نـــا موس ظلمت     صــــــدای زن گـــــلــو گــــیر گــــشــته امروز ز  جـــور فتـــنــه  جـــان سیــر گـــشته امروز شــــده زن نـــامــوس دســـــتــبا ز ظـلـمــت  غــــم ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 71 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست