میهن و جنگ

 
 
مــانــدم
 
ماندم ز کاروان درین پیــچ وتـــاب تنـــگ

 
زین کوچه های خسـته دنیـــای پر ز رنگ

 
دی سر به سنگ ناله زدم بس گریسـتم

 
گفتم چگــونه سر بدر آرم ز بار جنـــــــگ
 
 
 
آنـــه یــورتــیم
 
 
 
 آنـــه یـــورت سـیــنـــدن اوزاغ امــــا اوزلــمـــس کـونـگـولــیـم  
  
سین قویـاشیـم ساچـمـه سنگ نـوریـاغـدوبـولـمـس کونگولیم
 
گلرینـــــگ باغــــینگ بهارینــــگ دل غه فرحــــت بیــــرگوچی
 
 کولمـــسه گلغـنـــــچه لـر دنـیـام ده کولـمـس کـونـگولـیـــــم
 
سین سیــز اوتـمـایـدی قــراریــم سین ســیــز ایــامــیم ســاوغ
 
هر مـشـقــت سـیــن بـلـن بـار خــســتـه بولمــــس کونگولیم
 
یـلـغــوز یـلـغـوز اولــتریــب تــــوردیــــم سـکـوتـیـم سین ما دی
 
سـین شـکـوه لــیک ارمــغـان گـل بـاغــده سـولـمس کونگولیم
 
تــفــراغـیـم یــورتـــیــم مـــنـی بــخـتیــم نـشـانـی سـن گوزل
 
اولــسـمـــم قــویــنـگــده اوزدردیــــم نی بـیـلـمــس کـونگولــیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
نورزوینگ کیلور....
 
کــیلســنـگ بهـــار تــازه بــولـــــوب گـل لـــــر آچـــیلـور
 
بـــاغ لــر هـــواسـی سبــزه بــولــوب شـبـنـم آسـیلـور
 
کـیـلـسـنـگ بـهـار بـولـسـه گـــــوزل نــوروزیــنـگ بـلـن
 
فــرحــت بــیرر جــهــانده یــنــه کــوکـلــمــیــنگ کــیلور
 
 
 
 
 
 
گل مرسل

 
 
 
عـــطـر شـب بو  و اقیقا گل خوشــــبو تر است

 
 گل مـرسل ز مــیــــــان هـــمه گـل بهتر اســــت 

 
دل ببر شاد در آن صــــحــــن پتــــــونی وگــــلاب

 
 وقـــتی آن مست کند بو ی بهـــــــارسـحر است
 
نــوروز
  
با حمـــــل نــــــو روز را آغــــــــــاز کــــــن
 
 ســـــــوی گلبــــاغ ها دلــــــــــت را باز گن
 
بــــــال بـــر کـــــش آســــمـان سـبز وپــاک
 
با قنـــــاریـــــــی بهــــــار پــــــر واز کــــــن
 
 
 
 
نـوروزیـنگ بلن
 
 
کــیلســنـگ بهـــار تــازه بــولـــــوب گـل لـــــر آچـــیلـور

بـــاغ لــر هـــواسـی سبــزه بــولــوب شـبـنـم آسـیلـور
کـیـلـسـنـگ بـهـار بـولـسـه گـــــوزل نــوروزیــنـگ بـلـن
فــرحــت بــیرر جــهــانده یــنــه کــوکـلــمــیـــنگ کــیلور 
 
 
 
بــهار است 
 
نــم بــاران بروی ســـــبزه زار اســـــت
 
 لب غــنـچه بــه خـنـده انــتظار است
 
 پــرســتو  شــاد وشاد  آواز میـــــــــداد
 
بــهار آمــد برقصید هــــی بــهــار است  
 
 
 مـیـهـن  و  جنگ 
 
 
  
بــــه وحـــشــت خـــانـــه ،مـیــمـانــی تـو میـهـن
 
 زدهـــشـت ها پــریشــــــانی تــــــو مــــــیـهـن  
 
 نــشــد پــایــــا ن الـمـنـاک قــــصـــه هـــایـــــت
 
بـــــه ظــلـمــــت درگــــریـبـــــــانـی تـو مــیــهـن
 
پـــــــــر پـــــــــرواز راه ات بــســتـه کــــــــردنـــد
 
اسـیــر مـــــانـــده و حــــیـــرانــــی تـــــو مـــیهن
 
بـــــه ظــلــمت خــانه ،خـــورشــیدی نـرخــشــیــد
 
پـــوشــیــدی ابــر ظـــلــمانــــی تــــــــو مـیهــن
 
نـــشــد کــم جـــنگ و چـــشــم کـــیــنه تــــوزی
  
 دریـــــــغ خــاک شــهـیـــدانــــی تـــــو مــیـــهـن
 
دریـــــــــن قـــــــرن و در یـــــــن راه تــــــرقـــی
 
عــقــب مــــانـــــدی ز دورانــــی تــــــو مـــیـهـن
 
جــهـــــــا لـــت ســـوخــت هســت و بود مـا را
 
بـــه روشــــن راه بــی بـــانـــی تـــــو میـــهــن
 
حـــزیـــــن افـــتــاده یی در  کــام ظــلــمـــــت
 
گـــروگــان دســـت هـــر جـــانـــی تــو مـیـهـن
 
بیـــــافــــــروز  صــلح را  تــــا صــلـح بــاشــــــد
 
بـه خــاکــم نـــور بر افـــشــانــی تــو مـیـهـــــن
 
 
 
/ 0 نظر / 50 بازدید