پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

زندگی

 تمام زندگی سرد است بیتو                                   فضا آگنده از درداست بیتو                                   رواق  روشن  امید   هایم                      تمام زندگی سرد است بیتو                      تمام زندگی سرد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 2 بازدید

یاد کن

در  تارگاه خاطره انشاد کن مرا                         چون نوریک ستاره یی فریاد کن مرا                                                          در آسمان پاک خــیال  ستاره ها                                با رنگ سادهء سحر ایجاد کن مرا                            ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید

همدلی

 درراه صفای همدلی ره ببریم                                    از روزنه نکو  چو دنیا  نگریم                                  زیبا نگریم چوزندگیست نورحیات                       دلشاد تر از نغمه  مرغ   سحریم
/ 0 نظر / 2 بازدید

حصه من

  سر پر غم  دل پر غصه  من                                                کتاب است هرورق ازقصه من                                                کی خواند سوژه غمنامه هایم                                                   زبخش غم  رسیده  حصه من                                             ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 2 بازدید

ایهام

                                                                          بیتو سرود شعر ترم رنگ نمیکشد    تصویرشوق توره اورنگ نمیکشد                                             دل را زنم به صفحه اعجاز طرفه ساز                                          بی جلوه تو واژه بد ل ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید

بنالم

شبان گا هان من ازغمها بنالم                                                  به  تنگ آمد دل از د نیا بنالم                                                   بسی  جور غم عالم  کشیدم                                               به سنگ غم  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید

آهنگ دگر

ببین با غ دلم رنگ  دگر  شد                                            فضای  خاطر اورنگ دگر شد                                             چه بیتابی  خیال  وخاطر من سرود م د رتوآهنگ دگر  شد             ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید
هر که را بود وطن  از شکرش کامرواست                    تلـخ کامیـم  بـه غربــت  غریب  وطنـــیم 
/ 1 نظر / 3 بازدید
بر من نگه تو صحبت  آموخت                             دیدار تومهـــــــــر الفـــــــــــــــــت آموخت  لبخند و نگاه پر فـــــــــــــــــروغ ات                             در جان ودلم محبت آموخــت     
/ 0 نظر / 4 بازدید