پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

                                                         نیزار سوز زین حریم چشم رنج من تـــکان غـــم نکرد   زخم درد آگین بغضم را نفـس  مرهـم نکرد در  دل شبها ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 3 بازدید
                     سوز به دلها سوز دارم ساز دارم درون این نفس  ها راز دارم میان  کوه فریاد های من بین           به  تکرار  ندا  ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید
                           راز   ز عشق ات راز پنهان آشکار شد  هویدا حرف  جانان  آ شکار  شد نـــوای عشــق  پنهــان دل مـــن کشیدم   آه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 4 بازدید
                                                        سوختن   چو دلتنگم در ین ماتــــم سرایی به آ تــش سوختــم با بی صدایی اگر پرسی سراغم را  در این شهر نــباشـم من دریــــن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید
                         افسانه   ز چشــم انتــظـــارم  لانــه  ساختـم ز پیــــک آرزو  پیـــــمانــه   ساختـم به دشت  غصه   من تنـــها  نشستم دلم  را  از  غمـــت  افسانه  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

خیال تا همین جا ثبت شد

                                                    خیال   امشبــم بشنــو که شوقـــت یاد دوران میکند در هـــوای  دیدنــــت مهــر تو جولان میکند تا گرفتم  من ز گلـبرگ خیالــت در ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید
                                      فریاد رها ای غم مرا از یاد ببـــر تو جهان شاد مانی شــاد ببـــر تو چو دلگیرم کزین عزلت گزینی به شهر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید
                                بر باد   تمام خـــــانه را فـــــــریاد گـــرفته صدای کــــوچه را بیــداد گـــرفتــه به خون خفته بخاک بنشسته مردم صفای زندگـــــی بـــر باد  ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید
                                  دا م تا چند بسازم و دریــن ناله بســــوزم زین محبس غم روزن امید مرا نیســت تا چند به حسرت نگـــرم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید

وطن

 وطـــــــــــــــــن قابو کمینت جانیان   شد صلاح  و  اختیار از دیگــران   شد تو کوه آسمایــی   خود  تکان  ده ز هر سو دشمنــت با زیگران  شد
/ 5 نظر / 2 بازدید