پست های ارسال شده در مهر سال 1387

                                 آشنا    دل ودل از برایـت آشـنا گشــت حواـسم  با صدایت آشنا  گـشــت به یادت می نیشنم  چون  بهاری به  گلـباغ  وفایـت  آشــنا  گـشت
/ 4 نظر / 5 بازدید
                                اندوه به  باغ  خــاطــر ه ها میــکشد  خیــال تــرا ز هــر گــذر به نـــگاه ســــراغ مینـــگـــرم بــه شـــوق دیـدن تـو دور هــا ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 6 بازدید
                            نگشتم   دل زخم  تو را مرهم  نگشـتم  برای چشم تو عالم نگشــتم  نشستم من به رویــای خیـــالــت  چرا شیدا ی  تواز غـم نگشتـم
/ 0 نظر / 5 بازدید
                         هیچ هیچ   با امیدم دانه کاشتم دانه هایـــم هیچ هیچ قصه پرداختم ز غم افسانه هایـم هیچ هیچ شمع تنهایی بر افروختــم  تنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
                         دریچه                  خبــــر از آمـــدن را مینویســم ره ات از کـــوچه ما مینویســم ز پشت این دریچه دیده راهــم نـــمی آیـــی و تـنها ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 3 بازدید
                          خزان ای بهاران شاخ وبرگم راخزان بشکست ورفت بـــاغ ســبزآرزوها رادرآن بشکـــست ورفــــت خســته گـــردیــدم از یــن ایــام تلــخ وروز غــم از نفـس آلـود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
                                               هایکو گـل جـاپــان گـل خـوشبـــو دارد گل وباغ و چمــن  هـرســــو دارد غزل ساز است بهارش شاعـرانه ســرود دلکــش<  هایـکو > دارد       هیکو  یا  ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
                               غم بــــه دنیــــا از غــمـــم آوازه پیــــچد خبـــــر از داغ و دردم تـــــازه پیـــچد  الم  سا ز ا ست دل وداغ  وغـــم مــن به ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 3 بازدید
                                        گریز به  ایامـــــم نمـی آید بهــاری چو دلگیــــرم ز درد بی دیاری بگیرم سوی آن کوی وطـن را گریـزم زیـن دیــار رنج ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید

همه سرود ها در بند اول ثبت شد

                                                      افسانه       ز چشــم انتــظـــارم  لانــه  ساختـم   ز پیــــک آرزو  پیـــــمانــه   ساختـم   به دشت  غصه   من تنـــها  نشستم   دلم  را  از  غمـــت  ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 11 بازدید
                           بیتو   تمـــــام زندگــی سرد است بیتو تنـــم آگنـــــده از درد است بیتو فضــــای روشــــن امیـــــد هایم بمن کمرنگ و پر گرد است ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید
                                           افسانه ز چشـــم انتظارم لانه سا ختـــم ز  پیک آرزو پیمـــانه سـاختـــم به دشـت غصه من تنها نشستم دل  از سودای توافسانه ساخــتم  
/ 3 نظر / 3 بازدید
                                  بمیرم ز گل سمن بدوزید کفنی که من بمیرم تن من ز گریه شوید سکوت دمن بمیرم اگــرم رســد روزی به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 5 بازدید