پست های ارسال شده در دی سال 1387

                              بباف    غـــــزل ســاز تو میمــــانم همیشـــه گـــــل ناز تــــو میمــــانم همیشــــــه نگیــــــــــــــرد گـــــــــــــــــر گلـــــــــــــویم را زمانه   هم آ واز تو میــــــــــــــــــمانم همیشه      
/ 0 نظر / 3 بازدید

دو بیتی

                                                                                                                                                                    بخوان    بیا  با مـــــــــــن بــــــــخــــــــوان مســــــــــتانه مســـتانه غــــــــــز ل  را همـــــــــــــــز بـــــان مستانه مستانه  ز دســـــــــــــــــــــت ما بــــــــــــــــــــــــرد ایـــــــــن عمر ما را زمـــــــــــــــــــــانه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید
                                                              گذر کن   ازیــــــن کــــو چه گــذ ر کن تا ببینم به راهـــــت عاشــــقانه مــــــی نشینم دعـــــا دارم کـــه کاش ســــویم ببینی بگویـــــی  جان  ( ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 2 بازدید

فال چار پاره

  بر من نگه تو صحبت  آموخت                             دیدار تومهـــــــــر الفـــــــــــــــــت آموخت لبخند و نگاه پر فـــــــــــــــــروغ ات                             در جان ودلم محبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

انتظار چار پاره

                                                           انتظار     تو گفتــــی مـــن میـــــایم در دیـــارت شبـــی مهــــمان تــــــو گـــردم کنارت دل و دیــــده به را ه تــــــو سپــــردم گرفـــتم دســـته گل در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید

چار پاره شرمیدی

                                                           حرف     صــــــدایـــــــت را شنــــــــــــــــــــــــــــــــیدم آرزو بود نفـــس های چه دلــــــــــــکــــــش در گلو بود گهـــــی آهســـــته حرفی را نگفتـــــــــــــــــــــــــــــــــی  تو شرمیـــدی که حـــرف دل در او بود                           ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید
                                                           با تو     برایــم شور و شر ســـاخــتی شبم را  ز نــــور خود سحــر سـاختی شبم را چـه خوش بگذشـت در آندم با تو بودم   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
                                                               گذشتی    گذر کردی بهـــار از در گذ شتی ز برگ سبـــز تر بهـــــــتر گذ شتی به چشـــمان ســرودم بود زمسـتان  بهار  خوش خوش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید
                               صبح کاذب   خـــــزان آمـــــد فـــغانم جان فــــزا شد غـــــم مــن ســــوز  هایــــم نا رسـا شد گــل و بــرگ از جفــای بــاد خشـــکید صفــــای بــاغ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 3 بازدید

دوبیتی

                                سوخت دلم    با درد و تـــــرانه  ازغم ات سوخت دلم زیـــــن دور سیــــا ه الـــــم ات سوخت دلم ماننـــــد ستــــــارگان آتـــــش  نفســـــــــی    در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید

مرسل عشق .....دوبیتی

                                                                                                    نالیده چو نی  دل جنون  سوخته من  تا سوخته  مرا  شـــــــرار افروخــــته من یک روز شـــــــب ظلاـ م  آخر برسد     دوباره صدا شود ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید
   سکوت   زجانم برده صبرم را بسا رنگ و بسی نیرنــگ  شکسته خاطرم را  حیله  دست  دغا و رنگ ستـم سقـــف مرا ساخــته وظلمت ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 3 بازدید