پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

                                                                                                       بال طلایی   در پهنای گلبرگ جانم                      شبنم شادی می خشکد                       نفس هایم در تنگنای زمانه میسوزد         میگریم ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید

چار پاره 1

                                   زتو دنــــیای من رنگیـن ترین شـد به لــــوح دل نوایــت بهـــترین شـد صــــدای عاشقــــی دایــــــم بمـــاند رخ معــــنای شــعــرم آزریـــــن شد  
/ 3 نظر / 4 بازدید

می نویسم

                                                                می نویسم      پــــیامــــم روی سنـــگـــــی مینویسم وفا را بـــی درنگـــی مــــی نویســـــم تـــــو را در لای شــــاخ یاســـمـــن ها به نقــــــش رنگ به رنگـی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید

راز میخواند

                                                           راز میخواند   دو جفت مرغ عاشق عشق رابا ساز می خواند محبــت را به هــم بالـــک زده آواز میـــخواند دل خود با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

دور از وطن

                                                                   دور از وطن                 وطن، تنگ اســت دلم دنــیا گــرد بی سرای تو               مرا سوزد غـــم هجـــران یاد و هـــم ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 52 بازدید

ا

          شــــادم از آمـــد نـــت بــوی وطن آوردی طـرب از سبزه  باغ و زچمـــن آوردی تو نبـــودی نفــس ســرد مــن آواز نداشت گـــــرمـیء  شور ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
    حضور دوستان    سروده ازبیکی  که از احساسم تراوش کرده با ترجمه آن حضور شما شعر دوستان تقدیم میکنم    ایترگن من   غـمیــم دشتــیده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید

بهاری میشوم

                                                      ازتو میاید   بهـاری میشــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــوی جوانــی از تــو میاید از آن دور ها نســــــــــــــــــــــیــم مهــربانـی از تو میاید  سحر بگذر ز کوی  من ز ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید