پست های ارسال شده در آدر سال 1388

دوبیتی

                                                                                                                                                                                                                                      ********     ***     خط زندگی شـــب تار و شب بیدار ی ما    اثــــــــــیری و دل حــــــــــصاری ما  خزان از ما مگیر فصل تر ما  بهــــــــــــــــــاری تـــــــــــــــر شود بهاری ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 12 بازدید