پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

شراره دل

                                                                                                                                       با رنگ حنایی وخزان است و سحر  باغ کــــــــرده چو رنـــگ آزرین جامه ببر  بنشـــــــین به دریچـــــــه خیال انگیـــــزت    پــــــرواز پر ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 9 بازدید