پست های ارسال شده در مهر سال 1389

خزان

تا قرن بیداری .....        سحر را بنوا ز ..                          با چوب نی دربیابانهای شب ...            جنگل خفـــته  بیدار شود...                  بنواز نی ....                                      ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 8 بازدید

قالگن من

                                        ارمانده قالگن..      تیریک لیـگ یانــیده قزل قرا دورانــده قالگـن من قــرا کــون اورنـیده غم باشلگن جولانـده قالگــن من کوتاردیم باش کورد یـم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید

سخن بازی

      سخن بازی     تا که این نوک قلـم با صفــحه  اعجازی کــند از غـــم وداد زمـانه چـــهره پـــردازی کــند هـرچه از تقــد یـر از تصــو یر از آییــنه ها بشکـــند ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید

طرب ترانه

                                          پاییزرنگ کاهی...    ز سـرای فصل پایـــیز به صــدا در آمد آهــی چمنی به چنگ آتــش بگــرفته رنـــگ کاهی دل من به باغ سـوزد که به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید

سوخت

""""                                                   غم بر دوش این ناله بی وطن کجا خامــــوش است پشـــتاره غربتـــــم همه بر دوش است آواره به د شـــــت این دیار ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید