آوا های بهاری

 بدانیم

 

بــــخــشــکد هــــرزه خــــار بـــــنـــدگـــــــی ها

بــــبــو یـــــم عــــــطــــر شـــــاد زنـــــــد گـــی را

بـــــیـــــار نــــــــــو ر ســــــــعــــادت  در زمـــــانـــــه

 به شــــادی پــــــر زنــــــــــــم بـــــالـــــندگــــی را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نـــــجـــوا 

 

 بـــــــیــــــا  دل ز ین  جـــــزیـــــره  دل بــــگـــــــریم

بـــــمــــــــــردم زیــــــن حــــضــــیــره  دل  بـــــگریم

 کسـی نیــــست بشــــــــــــنود  نــــجـــوا ی دل را

 از یـــــــن انــــــدوه جـــــــــــــزیره دل بـــــگـــریــــم

 

 

 

 

 

 

مــــــــز ن بــــاران

 

 درایــــــن وادی  غــــمـــم بــــشــگــفـتــــنی شــــد

 ســـخـــن از درد وداغــــــــم   گـــــــفـــتــنی شــــــد

مــــــــز ن بــــــــــاران بــــــــه درب شـــــیـــشــــه من

 از یـــــن خـــــانــــــه  هـــــوایـــــم رفــــــتــنی شــــد

 

 

 

 

 

 

برای هم زبانان فرا رسیدن سال نو را با آرزوهای نو  با شعر و سرود های تازه  با پرداخت ها و با افکار نوین  آرزو می برم  پیروز کامگار باشید ...

                                                              

                                                      غــــم 

 

بهـــــــــار آمــــــد دل شـــــــیـــدایـــــی دارم

ســــــکوت و غــــصـــــهء پــــــیــــــدایی دارم

دلــــم دلـــگــــیر و دلــگـــــیر اســت دلـگیــر

غـــــم ســـــر کــــــرده آوا هــــایــــــی دارم

 

 

 

پر زریــــــن غـــچـــی بــاز بـــر گــشـت

قــنــاری  با شــــعــــــف  آوازبـــر گشت

دو بــار ه بــر نـــگـــردد رفــــته عـــمــری

بــــهــار رفـــتــه بــا اعـــجــاز بـــر گــشت

 

 

فــــر یـــاد باشـــم

درون شـــــب دل  فـــریـــاد باشــــــــــــم

ز بــــنـــد  تــــیــرگـــــــی آزاد بـــــا شــــم

بــبــــــاران زنــــدگــی  امــــیـــــــد  واری

ســــرود یـــــک بـــهــار شــــاد باشــــــم

 

/ 0 نظر / 22 بازدید