آوا های بهاری

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

رفتی تو مادر

 

بـــــر داغ دلــــم داغ زدی  رفتــــی تو مادر

امــــــــــروز به خا ک ابــــــدی استی تو مادر

تو مهــــــــر خود از  دامن فرزند  گســستی

 رفتی  و به  خاک ابدی خــــفـــــتــــی تو مادر

 

 

 

 

 

 

طـــــرح

 

مــــن امـــشــب  یــــک ســـــرود ویـــــژ ه  دارم

ز احســـــاس چـــــشـــمـــــه رود ویـــــژ ه  دارم

  ســــــــــرود  خــــــــوب و  رویا  و دل انگیــــــــز

غــــــــــــــزل بــــــــــــر تـــــو درود ویـــــژه  دارم

 

 

 

 

 

 

بـــــرای ( بــــهــار )

 

اجــــــل دســــت ســـیـــاهـــت را کــشـــیـــدی

بــــهـــار نـــــو جـــــوان را دانـــــــه چـــــــیــــدی

گـــــــرفــــــتـــــی غــــنــــچـــه شـــاداب گــل را

جــــفــا کــــــردی ازیـــــــن دنـــــیـــــا بــــر یـــدی

 

 

 

 

 

 

 

ویــــــران

مـــــن ایــــــنــــجــــایک جـــــــزیــــــره مانده حیران

 نـــــــدارم آغــــــــــو ـش   فصــــــــــــــــل  بـــهـــاران

درم   بــــــســتــه و  تـــنــهــــــــــــایی گـــــرفـــــتـــه

 هـــــــوای  خـــــــــســـتــه دل را کـــــــــرده ویـــــــران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـــو ها یت

 

گــــه بـــر پـــیــشانی ات  رقصد سیه گون دانه مـو هایـت

گــهــی شـــب گـــون بتابـــد  تــار تــار شـانــــه مـــو هایت

گــــه پـــهـــلو می زنـــد چـــو سـبزهء باد خــــورده در باغی

گــــهـــی کـــرده  مـــرا  دیـــوانــــه آن دیــــوانــــه مــو هایت

 

 

 

 

 

 

 

اند وه

 

دلا در غــــــم اگــــــــر افــــــتــــاده بـــــا شــــــی

جــهـــا نـــــت را بــــــه  انــــدوه داده بـــــاشــــی

بــــــــــرو در  خـــــود  فــــــرو رو گـــوشـــــه غــم

کــــــــه تو از بـــــــطـــن داغــــــی زاده باشــــــی

 

 

 

 

 

 

 

 

بــــهــــار  پـــــر پـــــر شد

 

دریـــــن فصـــل بــهــــار  دخـــــتـــر بـــهـــــار بــا وقــــــاری رفــــــت

جـــــوان شـــاد خـــــوش خـــــوی از مــیـــا ن گـــلـعــــذاری رفـــــت

بـــهــار جـــویــنــده دخــتــر هــر قـــد م بـــا عــلــم و دانـــــش بــــود

دریــــغــــا درد داغ اش ســــوخـــــت مـــــا را غـــمــگـساری رفـــــت

نـــگـــا هــــش گــــرم و  ز یــبـــا رنــگ لــبـخـــنـد ش بـــهــاری بـــود

صــــفـــای قــلــب پــــا ک و یــک گــلـــی از شــــا خســاری رفـــــت

لــبـــــــان ســـر خ لـــبــخــــــند ش گـــــل بــــاغ انـــــــــاری داشـــت

گشــــــاده روی زیـــــبـــــــا آن گـــــل ســـــــر خ ا نــــــاری رفـــــــــت

دلـــش از چـــــلـــچــراغ نـــــور  مــــی تــــابــــیـــد مـــــی رخــــشـید

جــهـــانــش یــــک بـــهــار عـــشــق و ارمـــــان دو سـتــداری رفـــــت

صـــــدا یـــش مـــهــربــــان و پــــاک هــــــم رنـــــگ قـــنــــاری هــــــا

  چــــه زودپــــر پــــر شـــد و از دیـــــده هــــا آنـــسـو کــنــاری رفــــت

ســـــرا پــــــای وجــــــو دش  غــــنــچــــه ســـرخ جـــــوانــــی بــــود

گـــل ســـــر تــــــاج عـــشـــق و زنـــــد گــــی و اســـتـــو اری رفـــت

بــــهــار رفـــت و مــسـافــــر شــد دلـــش را از جــهـــان بــگســسـت

بــــهـــــار رخــــت ســفـــر تــــنـــهـــا رو ســــــو ی دیـــــــاری رفـــــت

/ 0 نظر / 30 بازدید