گریه چراغ

انعکاس دهنده سروده ها ی من

بیخودی

                                                             همره من سایه من              من به درگیر  خود و یاد کسی نیســــت مرا        دل ز خود رفتـــــه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

نقش ىا

          خاموش   شـــــــــــب درد و شکـــــــــنــــــــج این زمانـم  غـــــــــم انگـــیز و سیاه گشــــــته جهــانم     مــــــــــــــن و کنـــــــج غـــــم وآوا دل مـــــــن  گــــــــدازد بــــــــــــــر دل   آتــــــــــــش فـــغانــــم     ×××××  گشته   د لـــم ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 8 بازدید

بهانه

                                                                       حاصل خود د لـــم تنگ شد ازیـــــــن درد دل خود  مـــرا با خود  بردغــــــم منزل خود  مبندید  دل به این رنـــــــــــــگ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید

ایتر گن من

        دل من   دلــــم آب شـــــد برا ی  تـــــو هـــــمــــــیشه بـــــه شـــبــگـــون مـــوی تــــو دل ریش ریشه جبیـــــن باز تــــــو محــــــراب مــــــن شـــــــد بــــه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 10 بازدید

جوشن شعر

                                                آوردی           ای غــربــــت ما  خزان زرد آوردی  هــر روز ســیاه زمانه کــــرد آوردی  جــز اینــکه ترانه گوی غم نامه شوم   بر د ست سخـــن ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 20 بازدید

دنیای نو

    ز لانه دور مانده ز لانه دور پرستــــو دیــــــر مانــــده کبوتــــر هـــای در دام گیـــــر مــانده   خزان دزدیــــده آن لبخـــند مست اش گلـــــوی خســـــته پا زنجیــــر مانـده                    می ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 34 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
18 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
13 پست
مرداد 87
14 پست