پرستویی نیامد

 

 

 

 

برادر رفتــــی دلـــــها گـــــــریه دارد

دل پـــــر  غــصــــه دردا گـریــــه دارد

چـــــه میــشــد مــــــردن آدم نمیبود

تــو رفـــــتی دیـــده بــــا مـــــا گریه دارد

 

    

 

 

 

دوبــاره نــــم  گــــر فــــت چـــــشـــمان غـــم را

دوبـــــــاره دل گـــرفـــــــــــت   داغ   و الــــــم را

ز جـــــــمــــع رفــــــــتــــگان  یــــــکــــی بــــرادر

قــــــبــــول حــــــق نـــمــــود آن عـــــمـــرکم را

 

 

شــب تنهایی

 

 شــــب غـــم شـــــاهــدی تــــو مـــــا تــــــمــم را

هـــــویـــــــدا کـــــردى اشــــــک تــــــر غــــــمـم را

نـــــکــــردی ســـــاز گـــــاری ای زمـــــــانـــــــــــه

نـــــخشــکــا نــــــدی غـــــم   چشم نــــــمم را

 

 

 

 

 

 

                             پــرسـتویـی  نیامد 

 

زدم خیـــــمه ویار گـــــویــــی نــــیــامـــد

نـــوا پــــرداز ســـخــن جــــویـــی نیــــامد

بــمــن بــنــوشــت نمی آیــم گلــــســتان

بــهــار آمـــد پــــرســـتـویــــی نــیــامـــــد

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید